Tyukanyo.hu
Versek, mesék, receptek, gyűjtemények, listák, ünnepi ötletek, kézműves leírások tyúkanyóknak és kiscsibéknek!
www.tyukanyo.hu

Társadalombiztosítási ellátások 2011 GYET

Sorozatukban a gyereket váró, vagy gyerekes családoknak gyűjtöttük csokorba a legfontosabb társadalombiztosítási ellátásokat. A harmadik részben a gyermeknevelési támogatás (gyet) mutatjuk be.

A gyermeknevelési támogatás (gyet)

Gyermeknevelési támogatásra jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.

A gyet összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal, 2011-ben 28.500 Ft, ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ával. Ebből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Munkavégzés gyet mellett
- A gyet-ben részesülő személy heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, illetve
- ha a saját otthonában történik, akkor időkorlátozás nélkül.

Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak egy szülő részére lehet megállapítani (tehát nem lehet egyszerre gyes-en lenni a 2. gyerekkel és gyet-en lenni a 3. gyerekkel, választani kell az ellátások között).

Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki

  • olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
  • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
  • rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve
    • a gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az ápolási díjat,
    • a gyes-re való jogosultság esetén társadalombiztosítási törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást, a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát.

A gyet-re való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy a gyet-re jogosult a közoktatási intézményben a nappali oktatás rendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatás nappali tagozatos hallgatója.

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása szülő esetén a „Gyermeknevelési támogatás igénybejelentés" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. A gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: szülő esetében a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága.

Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

2011. Március 12., 11:26
Címkék
Értékelés
5 / 5 (48 szavazat alapján)