A látogatói élmény fokozása érdekében weboldalunk cookie-kat használ. Az oldal további böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Elfogadom További információ
Tyukanyo.hu
Versek, mesék, receptek, gyűjtemények, listák, ünnepi ötletek, kézműves leírások tyúkanyóknak és kiscsibéknek!
www.tyukanyo.hu

Társadalombiztosítási ellátások 2011 - anyasági támogatás, TGYÁS , GYED

2011. Március 12., 10:41
Sorozatukban a gyereket váró, vagy gyerekes családoknak gyűjtöttük csokorba a legfontosabb társadalombiztosítási ellátásokat. Az első részben az anyasági támogatást, a terhességi-gyerekágyi segélyt (tgyás) és a gyermekgondozási díjat (gyed) mutatjuk be.

Anyasági támogatás

Alanyi jogon járó, pénzbeli ellátás.

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

 • az a nő, aki terhessége során legalább 4 alkalommal –koraszülés esetén legalább 1 alkalommal – terhesgondozáson vett részt (ez a várandós kiskönyvben orvosi pecsét igazolja)
 • az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást a szülést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték
 • a gyám, ha a gyermek a szülést követő 180 napon belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás a szülő nőt akkor is megilleti, ha a gyermek halva születik.

Összege a gyermek születése időpontjában érvényes öregségi nyugdíjminimum 225%-a, ikergyerekek esetén 300%-a.
2011-ben ez 28.500 X 2,25 = 64.125.-
Ikergyerekeknél 28.500 X 3 = 85.500.- gyerekenként (hármas ikreknél 3 x 85.500.- )

Igénybejelentés az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével történik, igénylőszerv a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága (az igénylő lakhelye szerinti), illetve ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor ott.

Az igénybejelentő lapot a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani.

Csatolni kell:

 • a terhesgondozást végző orvos igazolását árról, hogy a szükséges számú vizsgálat a terhességgel összefüggésben megtörtént
 • a gyermek születési anyagkönyvi kivonatát

A terhességi-gyerekágyi segély (tgyás)

A tgyás a szülési szabadság időtartamának megfelelő időre jutó ellátás. A Munka Törvénykönyve szerint a szülő nőt 24 hét (168 nap) szülési szabadság illeti meg, melynek időtartama a szülést követő 6 hétnél (42 napnál) kevesebb nem lehet. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy abból 4 hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.

Jogosultsági feltételek:

a szülő nőnek a szülést közvetlenül megelőző két éven belül legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel kell rendelkeznie és a biztosítás

 • tartama alatt, vagy
 • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül, vagy
 • biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy
 • a folyósítás megszűnését követő táppénz folyósításának ideje alatt, vagy a táppénz folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon szül.

A biztosítási idők folyamatosságát nem kell vizsgálni, mert a jogosultsági feltétel a két éven belüli előzetes biztosítási idő. Ha a szülő nő a szülési szabadság megkezdésekor nem rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, de azt legkésőbb a szülés napjáig megszerzi, a terhességi-gyermekágyi segélyre a szülési szabadság kezdetétől visszamenőleg is jogosulttá válik. Abban az esetben, ha a biztosított várhatóan megszerzi a szülés napjáig a 365 nap előzetes biztosítási időt, a szülés dátumának ismerete nélkül az ellátás nem bírálható el. Amennyiben a szülés korábban következik be, mint a várható időpont lett volna, illetve koraszülés történt, és a biztosított nem rendelkezik 365 nap előzetes biztosítási idővel, a terhességi-gyermekágyi segély megállapítása nem lehetséges.

A terhességi-gyermekágyi segély összege
A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 %-a.
A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló naptári napi átlagjövedelem összegét
- ha a szülő nő a terhességi-gyermekágyi segély kezdő napját megelőző naptári évben rendelkezik 180 naptári napi keresettel, akkor az előző évben elért jövedelme alapján;
- ha nem rendelkezik a szülést megelőzően 180 naptári napi keresettel, akkor a jogosultságot megelőző 180 napi keresete alapján
kell kiszámolni. Keresetként csak a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező rendszeres és nem rendszeres jövedelmet lehet figyelembe venni.
Összege nincs maximalizálva.

Amennyiben a szülő nő nem rendelkezik 180 naptári napi átlagkeresettel, akkor a naptári napi összeget a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének 30-ad részének figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a jogosult jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.
Amennyiben nincs tényleges jövedelem, a munkaszerződés szerinti jövedelem 30-ad részét kell figyelembe venni a terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításánál, amennyiben az nem haladja meg a minimálbér kétszeresének 30-ad részét.

Gyermekgondozási díj (gyed)

Gyed-re jogosult

 • a biztosított szülő, ha a gyed igénylését –a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a saját háztartásában neveli
 • ha az anya terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, és ennek időtartama alatt a biztosítási jogviszonya megszűnt, jogosult gyermekgondozási díjra, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően 2 éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

Bár evidensnek tűnik, a jogszabály meghatározza a szülő fogalmát is. Szülőnek kell tekinteni

 • a vér szerinti és az örökbefogadó szülőt
 • a szülővel együtt élő házastársat
 • azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van
 • a gyámot.

Az élettárs nem jogosult gyermekgondozási díjra, kivétel, ha ő maga a gyermek vér szerinti szülője.

A 365 napi biztosítási idő megállapításánál figyelembe kell venni:

 • a biztosítási jogviszony időtartamát
 • biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz idejét (2010. április 30. utáni szüléseknél a terhességi-gyerekágyi segély idejét nem lehet figyelembe venni)
 • a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot
 • a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

A gyed legkorábban a terhességi-gyerekágyi segély (tgyás), illetve annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól

 • a gyermeket szülő anya esetében a szülést
 • más igénylő (apa, gyám stb.) esetében a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek második életévének betöltéséig jár.

Nem jár gyermekgondozási díj, ha a jogosult:

 • bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez (kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást), vagy
 • hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja (Egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként személyesen keresőtevékenységet nem lehet folytatni.),
 • munkavégzés nélkül teljes keresetét megkapja, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár gyermekgondozási díj,
 • ha a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül,
 • ha a gyámhatósági intézkedéssel a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá, ha 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújtó intézményi elhelyezést,
 • nem jár gyermekgondozási díj, ha a jogosult előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

A gyed összege: a naptári napi átlagkereset 70%-a, havi összege azonban maximalizálva van; a minimálbér kétszereséből számítjuk: 78.000 x 2 =156.000 x 0,7 = 109.200.- 2011-ben.

A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset megállapítása:
a) A táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani a gyermekgondozási díj összegét, ha a jogosult rendelkezik az irányadó időszakban:
-Elsősorban az irányadó időszakra járó tényleges legalább 180 naptári napi rendszeres és az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem alapján kell az ellátást megállapítani.
- Ha az irányadó időszakban nincs figyelembe vehető, legalább 180 naptári napi jövedelem, akkor a minimálbér alapulvételével lehet a gyermekgondozási díj összegét kiszámítani. b) Ha – a feltételek hiányában - nem lehet a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni, akkor a gyermekgondozási díj naptári napi összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének 30-ad részének figyelembevételével kell megállapítani, kivéve, ha a jogosult pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme, illetve a munkanélküli ellátás alapját képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét, mivel ebben az esetben a gyermekgondozási díj alapjaként a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.
Amennyiben az igénylő nem rendelkezik tényleges jövedelemmel, akkor a szerződés szerinti jövedelem 30-ad részét kell figyelembe venni a gyermekgondozási díj megállapításánál, ha az kevesebb, mint a minimálbér kétszeresének 30-ad része.

A gyed-ből személyijövedemladó-előleget és nyugdíjjárulékot vonnak le.

Pénzbeli ellátások iránti igény benyújtása
Ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, a biztosítottnak a pénzbeli ellátások iránti igényét - a biztosítás fennállása és a biztosítás megszűnése után is – a kifizetőhelyhez kell benyújtania.
A biztosított:
- a gyermekgondozási díjat az előírt nyomtatvány ("Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz") kitöltésével és benyújtásával igényelheti.
Amennyiben a biztosított a gyermekgondozási díjat ikergyermekei gondozása címén igényli – választása szerint – elég csupán az egyik gyermek adatainak igazolása.
Az igény legfeljebb a benyújtásának napját megelőző 6. hónap első napjától teljesíthető.

Címkék
Értékelés
5 / 5 (42 szavazat alapján)
Témához kapcsolódó további cikkeink
Társadalombiztosítási ellátások 2011 GYESSorozatukban a gyereket váró, vagy gyerekes családoknak gyűjtöttük csokorba a legfontosabb társadalombiztosítási ellátásokat. A második részben a gyermekgondozási segélyt (gyes) mutatjuk be.
Társadalombiztosítási ellátások 2011 GYETSorozatukban a gyereket váró, vagy gyerekes családoknak gyűjtöttük csokorba a legfontosabb társadalombiztosítási ellátásokat. A harmadik részben a gyermeknevelési támogatás (gyet) mutatjuk be.
Fogamzásgátlás hormonmentesen: Lea(X)Azt mondják, egy nő két dologért tesz meg mindent: hogy legyen gyereke, vagy éppen ne. Bármelyik élethelyzetben is vagy, biztosan van olyan szakasza az életednek, amikor el kell gondolkodnod arról, hogyan védekezz.
Női naptárEgy nő életében fontos, hogy mindig tisztában legyen az utolsó menstruációjának időpontjával, ezért készítettünk egy nyomtatható kis naptárat.